اطلاعات علمی

نحوه عملکرد عایق نانو با زبان علم

NANO TECHNOLOGY WATER PROOFING عایق نانو عایقی است ضد آب بر پایه ساختار شیمیایی ارگانوسیلان که دوستار طبیعت و قابل حل در آب است. این عایق جهت ساختمان های نوساز و قدیمی ساخته شده است و عملکرد آن بصورت جذبی انجام میگیرد.این ...

محافظت از آجر نما و سنگ نما در برابر رطوبت بوسیله تکنواوژی نانو

آجرنما : آجرها از ده هزار سال پیش در ساختمان ها بکار می رفته است اما حمایت از آن در مقابل نفوذ آب، زاییده نانو تکنولوژی در قرن بیست ویکم است. باران روی سطح آجر را می پوشاند و آب به ...