نوامبر 2013

محافظت از آجر نما و سنگ نما در برابر رطوبت بوسیله تکنواوژی نانو

آجرنما : آجرها از ده هزار سال پیش در ساختمان ها بکار می رفته است اما حمایت از آن در مقابل نفوذ آب، زاییده نانو تکنولوژی در قرن بیست ویکم است. باران روی سطح آجر را می پوشاند و آب به ...