اجرای نانوپوشش محافظ نما شرکت نفت

اجرای پروژه نانو پوشش محافظ نما

کارفرما: شرکت نفت و گاز جم

پروژه: مجموعه شهرک نفت توحید واقع در شهر جم

مشکل نما: ایجاد شوره و قارچ بر روی سطح نمای سازه و همچنین نفوذ رطوبت از دیواره در شرایط بارندگی. با اجرای عایق نفوذی نانو ” زداب” مشکلات فوق رفع گردید.

نانو پوشش زداب شهرک نفت جم

نانو پوشش زداب شهرک نفت جم

نانو پوشش زداب شهرک نفت جم

نانو پوشش زداب شهرک نفت جم