ژانویه 2016

نانو پوشش زداب شهرک نفت جم

اجرای نانوپوشش محافظ نما شرکت نفت

اجرای پروژه نانو پوشش محافظ نما کارفرما: شرکت نفت و گاز جم پروژه: مجموعه شهرک نفت توحید واقع در شهر جم مشکل نما: ایجاد شوره و قارچ بر روی سطح نمای سازه و همچنین نفوذ رطوبت از دیواره در شرایط بارندگی. با اجرای ...