فیلم نحوه عملکرد عایق نانو

در فیلم های زیر نحوه عملکرد عایق های نفوذی نانو را بر روی مصالح مختلف ملاحظه میفرمایید:

 دانلود و مشاهده فیلم نمونه بتن:

 دانلود و مشاهده نمونه سیمان:

دانلود و مشاهده نمونه کاشی:

دانلود و مشاهده نمونه چوب: